Θέση

?e af??µ? p??sfat? ????? t?? Financial Times ??a t?? p??sp??e?e? ap?f???? t?? d?p??? f???????a? epe?d?se?? p?? ?????? d??f??e? ???e? e???e? t?? ??t???? epe?d?t???? d??s?? p?? pa?at??e?ta? st?? af???a????? ???e?, ?e????µe apa??de?t? t? ?e????? ?t? t? tµ?µa t?? ?p????e??? ??????µ???? p?? ???µ??e? t?? s?µf???e? d?p??? f???????a? µe t??te? ???e?/p?????sµ??? epe?d?se?? ?a ?e?t????e? µe ??a ?a? µ??ad??? µ???µ? ?p??????. ??a s?µa?t??? tµ?µa p?? d??e? p??? st?? t?µ?a ?p??es??? ?a? p??se???e? epe?d?t?? ??e???eta? pe??ss?te?? ??????s? ?a? s?µas?a.

? a?ta????sµ?? st? ??µµ?t? t?? epe?d?se?? e??a? ??t????. St? s???e???µ??? ????? t?? FT a?af??eta? ?t? ???e? ?p?? ? ???a?d?a ?a? ?? ?a?????? ??s??, µe????? a?ta????st?? t?? ??p???, ????? ?d? p??e? µ?t?a ?a? ?e????sa? t?? p??sp??e?e? ??a ?a ??e?s??? s?µf???e?. ? S???ap???? ap? t?? ???? ??e? ?d? s????e? pe??ss?te?e? ap? ??? s?µf???e? f???????a?.

?d? a???e? ?a s?µe??s??µe ?t? p??sfata, µe???a d????????? ?a? e?e??t??? ??afe?a t?? ??p??? p??sf?????a? ?a d?a??s??? st? ?p????e?? d????? t??? epa??e?µat?e?, ?? ?p???? ?a e??????ta? se ap?spas? ??a ??e?s?µ? s?µf????? µe ???e?/p?????sµ??? epe?d?se??. ??t?? ?? epa??e?µat?e? de ?a ????? ?p???d?p?te ??st?? ??a t? ???t??, e?? pa??????a ?a ????? t?? st????? t?? ste?e??? t?? ??afe??? t???. ?ts? t? ?µ?µa ?a e??a? epa???? ste?e??µ??? ??a ?a ?e?t?????se? a?ta????st??? ?a? st? µ???st?.

?e ????????µe, ß?ßa?a, t? ???? p?? ? ?p?????? ??????µ???? a??µ? s??fteta? ?a s??e??aste? µe t?? ?d??t??? t?µ?a ??a t? ??t?µa a?t?, a??? ?e????µe ?t? p??pe? ?a t? p???e?. ? ?d??t???? ?a? d?µ?s??? t?µ?a? ep?ß???eta? ?a s??e??ast???.

? ??p??? de? µp??e? ?a µe??e? e?t?? t?? pa????d??? epe?d?se?? p?? p????pte? st?? ???e? t?? af???a????? ?pe????, ? ?p??a p??s? ??aße 50 d?? d?????a se ?µese? ???e? epe?d?se??, e?? s?µf??a µe t? Bloomberg a?aµ??eta? ?a ?ataste? t? µe?a??te?? ???t?? epe?d?se?? µ?sa st?? ep?µe?e? d?? de?aet?e?.
 

Δειτε Επισης

Οι εξωφρενικές τιμές σπρώχνουν ξένους αγοραστές στα κατεχόμενα, όχι ο πόλεμος στο Ισραήλ
Η τεχνολογία στην υπηρεσία των αδειοδοτήσεων
Διαφημιζόμενος Vs. Agency! Ε ΟΧΙ… ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο!
Η αυξανόμενη σημασία των κριτηρίων ESG και οι οίκοι αξιολόγησης
Επανεξετάζοντας την Black Friday: 5 λόγοι γιατί οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να παρασυρθούν
Μελέτη PwC: Σημαντικά ευρήματα για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών
Αναβαθμισμένο αίσθημα ασφάλειας σε ένα «έξυπνο» σπίτι
«Ναι» στην αντιπαροχή διαμερισμάτων
Οι καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τον τομέα των ακινήτων
Η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα των ξενοδοχείων για καλύτερη κερδοφορία